GDPR

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.201 zákon č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naša spoločnosť

BEEF, s. r. o.
Sídlo: Gajova 4 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 44 045 387

Osobu zodpovednú za dohľad nad spracovaním osobných údajov (DPO) v zmysle GDPR nemáme, kontaktovať nás ale môžete kedykoľvek na architekti@beef.sk

Informácie o osobných údajoch a spôsoboch spracovania

Pri požiadavke z vašej strany na kontaktovanie našej spoločnosti cez formulár spracovávame vaše meno, priezvisko, email, telefónne číslo. Tieto údaje potrebujeme tak kvôli tomu, aby sme mohli získať nevyhnutné údaje k ďalšej komunikácii.

Kontakt formulár

Využívane kontaktného formulára pre nadviazanie kontaktu záujemcu s našou spoločnosťou je podľa GDPR v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame vaše údaje najdlhšie na dobu 15 dní – na dobu prípravy odpovede na vašu požiadavku.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, kontaktovaním nás na e-mailovú adresu architekti@beef.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dobrovoľné poskytovanie údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

Uchovávanie informácií / zabezpečenie

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby žiadna metóda prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto, aj keď sme prijali všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente nižšie. V rámci našich technických možností ich chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako sa staráme o bezpečnosť vašich osobných údajov?

Osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Ani prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) sa z našej strany neuskutočňuje.

Kto ďalší má od nás prístup k vašim osobným údajom, k akým a prečo?

Pre svoj chod vyžaduje server a webhosting, na ktorom je prevádzkovaná ako samotná webstránka. Za týmto účelom spolupracujeme s ďalším partnerom: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., so sídlom Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36485161.

Vaše Práva

Spracovanie osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25. 5. 201 zákon č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje máte nasledovné práva:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona